วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงงานน้ำพริกเห็ดทอด

โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงงาน น้ำพริกเห็ดทอด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 กลุ่มที่ 9/44


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มผู้ศึกษา

            นายยุทธนา   ฟักศรีเมือง                            ชั้น  .  4/2                                     เลขที่  5
       นายอมรเทพ  กลอนกลาง                           ชั้น  .  4/2                                       เลขที่  6
       นายธนกาญจน์   พิมพ์กลาง                        ชั้น  .  4/2                       เลขที่ 13
            นายนิชานนท์   หวังสระกลาง                      ชั้น  .  4/2                       เลขที่  15
       นางสาวชุลีกร   เหี้ยมจะบก                         ชั้น  .  4/2                       เลขที่  27
       นางสาวสุภาวดี   สุวรรณ                             ชั้น  .  4/2                       เลขที่   28
       นางสาวอริสรา    ศรีลาศักดิ์                         ชั้น  .  4/2                       เลขที่  29
             นางสาวกิตติยา   ชากลาง                           ชั้น  .  4/2                       เลขที่   37
             นางสาวพัณณพัช   ศรีนาค                          ชั้น  .  4/2                       เลขที่   38
            นางสาวสุปรียา   ชุ่มกลาง                            ชั้น  .  4/2                       เลขที่   42
             นางสาวจิรภิญญา    อ่อนสันเทียะ                ชั้น  .  4/2                       เลขที่  53